Rozporządzenie SFDR oraz Rozporządzenie dotyczące taksonomii jako elementy Planu działania na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego

Cześć II – Taksonomia

Rozporządzenie 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 („Taksonomia”) UE to system jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Taksonomia nakłada na podmioty rynku finansowego, do których ma zastosowanie rozporządzenie SFDR, jak również firmy podlegające dyrektywie NFRD szereg dodatkowych obowiązków.

Podmioty, do których zastosowanie ma Taksonomia mają obowiązek ujawnić w jakim stopniu ich działalność jest zgodna z założeniami i celami Taksonomii. Ocena zgodności działalności gospodarczej danego podmiotu przeprowadzana jest w oparciu o zestaw kryteriów zwartych w treści Taksonomii oraz uzupełniających jej treść aktów delegowanych Komisji (technicznych kryteriów kwalifikacji).

Głównym jednak celem Taksonomii jest stworzenie jednolitych ram prawnych zapewniających porównywalność działalności podmiotów, jak również produktów finansowych oferowanych przez uczestników rynku, z perspektywy ich kwalifikacji jako zrównoważonych środowiskowo. Innymi słowy, inwestor planujący dokonać inwestycji w akcje np. spółki giełdowej czy też zainteresowany nabyciem określonego produktu finansowego, będzie mógł dokonać porównania takich instrumentów z punktu widzenia stopnia w jakim realizują one te cele.

W artykule 9 Taksonomia wyznacza sześć następujących celów: (i) łagodzenie zmian klimatu; (ii) dostosowanie do zmian klimatu; (iii) zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; (iv) przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym; (v) zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola; (vi) ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów.

W przypadku gdy dany podmiot wykaże, że jego działalność przyczynia się znacząco do realizacji jednego z sześciu celów wymienionych w Taksonomii, nie wyrządza poważnych szkód w odniesieniu do pozostałych celów oraz wykazuje zgodność z minimalnymi wymaganiami ustawowymi wynikającymi z prawa UE (tzw. minimalne gwarancje – zob. art. 18 Taksonomii), jak również spełnia techniczne kryteria kwalifikacji ustanowione przez Komisję w ramach aktów delegowanych – działalność takiego podmiotu będzie można uznać za zrównoważoną. Samo wykazanie (kwalifikacja) odbywa się w oparciu o tzw. techniczne kryteria kwalifikacji (ang. technical screening criteria), które pozwalają określić w oparciu o wskaźniki obrotu, inwestycji (CAPEX), wydatków (OPEX) czy działalność ma pozytywny czy też negatywny wpływ na realizację celów określonych w Taksonomii. W tym celu, np. firmy do których zastosowanie ma NFRD powinny ujawnić procentowy udział przychodów w danym roku sprawozdawczym ze sprzedaży produktów i usług skalsyfikowanych jako przyczyniające się do realizacji co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych wyszczególnionych w taksonomii; oraz udział nakładów inwestycyjnych lub wydatków operacyjnych w aktywa lub procesy przyczyniających się do realizacji celów Taksonomii.

W zakresie celów jakim jest łagodzenie klimatu oraz dostosowania do zmian klimatu Taksonomia będzie miała zastosowanie od 1 stycznia 2022 r., natomiast w odniesieniu do pozostałych celów od dnia 1 stycznia 2023 r.