Crowdfunding pod nadzorem KNF

W wykazie prac legislacyjnych i  programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o nadzorze nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych (numer projektu UC76). Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, celem ustawy jest: (i) zapewnienie stosowania rozporządzenia UE dotyczącego „crowdfundingu” (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937); oraz (ii) implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1504 z dnia 7 października 2020 r. zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych.

Rozporządzenie 2020/1503 („Rozporządzenie ECSP”) wprowadza jednolite zasady dotyczące finansowania społecznościowego (European Crowdfunding Service Provider, ECSP), przyznając dostawcom takich usług swobodę prowadzenia działalności tego rodzaj na terytoriom państw członkowskich UE, ale jednocześnie nakłada na nich określone wymogi, których spełnienie ma na celu m.in. zwiększenie poziomu ochrony inwestorów.

Warto przypomnieć, że Rozporządzenie ECSP nie ma  zastosowania do osób korzystających z crowdfundingu na potrzeby osobiste (tzn. w celach innych niż związane z działalnością gospodarczą, handlową lub z wykonywaniem wolnego zawodu), jak również ofert o wartości przekraczającej kwotę 5 mln euro (regulowanych dyrektywą 2014/65/UE w sprawie lepiej regulowanych i przejrzystych rynków finansowych (MiFiD)  i rozporządzeniem 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z emisją i ofertą publiczną papierów wartościowych (rozporządzenie prospektowe)).

Projektowana ustawa statuuje Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) jako organ nadzoru nad dostawcami usług „crowdfunding-owych” i w tym celu wyposaża KNF w określone środki nadzorcze w stosunku do takich podmiotów, m.in. uprawnienie do zawieszania konkretnych ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia działalności przez dostawców oraz do współdziałania z organami wymiaru sprawiedliwości i organami nadzoru z innych państw członkowskich UE.

Ponadto projekt ustawy ma wprowadzić określone sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia lub ustawy, jak również odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za poprawność i prawdziwość informacji podawanych w dokumentach informacyjnych sporządzanych w związku z ofertą finansowania społecznościowego.

Co istotne, do dostawców usług crowdfunding-owych nie będzie miała zastosowania ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.).

Zgodnie z informacją zawartą w wykazie prac legislacyjnych, uproszczeniu ulegną niektóre obowiązki informacyjne spoczywające na emitentach papierów wartościowych, wynika to z faktu iż z dniem 10 listopada 2023 r. ulegnie podwyższeniu próg kwotowy wpływów z tytułu emisji (z 2,5 mln euro do 5 mln euro), który zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu, nakładając jedynie obowiązek sporządzenia memorandum informacyjnego (lub tzw. arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, w przypadku ofert prowadzonych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej).

Oznacza to, że właściciele projektów finansowanych na platformach finansowania społecznościowego będą mogli pozyskać środki do 5 mln euro bez konieczności sporządzania prospektu (w okresie 2 lat od dnia rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia ECSP do progu przewidzianego przepisami krajowymi, gdy jest on niższy niż 5 mln euro).

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów przypada na 3 kwartał 2021 r. Rozporządzenie ECSP będzie miało zastosowanie od dnia 10 listopada tego roku.

Źródło: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r99802996737613,Projekt-ustawy-o-nadzorze-nad-dostawcami-uslug-finansowania-spolecznosciowego-dl.html